POLITYKA PRYWATNOŚCI

Stowarzyszenie The Droshkoov Theatre

www.stdt.pl

Niniejsza Polityka Prywatności skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.stdt.pl. Zostały w niej opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, uzyskiwane bezpośrednio od nich samych lub za pośrednictwem technologii informatycznych, w tym plików cookies. Ilekroć mowa w Polityce Prywatności o RODO – Administrator rozumie przez ww. skrót rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator danych. Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem ze strony www.stdt.pl jest Stowarzyszenie The Droshkoov Theatre, ul. Kokosowa 15/2, 65-120 Zielona Góra. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych użytkowników przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub na e-mail: sekretarz@stdt.pl.

Zakres zbieranych danych. Administrator gromadzi dane identyfikacyjne i kontaktowe użytkowników, a także związane z treścią ich wiadomości. Ponadto gromadzone są dane związane z aktywnością użytkowników, jak na przykład czas spędzony na stronie, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty, wyszukiwane frazy.

Źródło danych.

 1. Jeżeli użytkownik kontaktował się z Administratorem, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio przez niego.
 2. Źródłem danych o użytkownikach mogą być także osoby trzecie. W takim wypadku Administrator może otrzymać od tych osób dane identyfikacyjne i adresowe użytkowników, a także dane związane ze sprawą, jak opis sprawy.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane użytkowników mogą być przetwarzane w celu:

 1. udzielania odpowiedzi na zadane pytania, prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie zgody użytkownika i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).
 2. analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach strony www.stdt.pl oraz dostosowywania treści strony do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Prawo do wycofania zgody. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych użytkownik może wycofać w każdym momencie, poprzez kontakt z Administratorem i oświadczenie woli o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych. Podanie danych przez użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Brak podania ww. danych może przyczynić się do uniemożliwienia lub utrudnienia kontaktu z Administratorem.

 

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Użytkownik ma prawo:

 1. żądać od Administratora wglądu do swoich danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 2. żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy użytkownik zauważy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
 4. żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – m.in. w sytuacji gdy użytkownik zauważy, że ww. dane są nieprawidłowe;
 5. żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający mu sprawdzić prawidłowość tych danych;
 6. wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem przez Administratora ww. danych.

Odbiorcy danych osobowych użytkownika. Odbiorcami danych osobowych użytkownika mogą być wyłącznie podmioty, które mogą legalnie uzyskiwać takie dane. Ponadto dane użytkownika mogą być udostępnione dostawcy hostingu, serwera poczty i w innych, wyłącznie uzasadnionych prawnie przypadkach – innym użytkownikom strony www. w tym członkom i organom Stowarzyszenia The Droshkoov Theatre oraz jego sympatykom i uczestnikom przedsięwzięć, organizowanych przez ww. stowarzyszenie, w tym inicjatywie kulturalnej „The Droshkoov Theatre”, o której mowa w statucie Stowarzyszenia.

Wykorzystywanie technologii informatycznych. Strona umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych. Informacje powyższe mogą być wykorzystane do zapamiętania decyzji użytkownika, utrzymania jego sesji, zapamiętania haseł, gromadzeniu informacji o urządzeniu użytkownika, a także do celów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, analizy wizyt i dostosowania treści. Cookies i inne tego typu technologie nie służą do identyfikacji użytkowników i nie są łączone z innymi ich danymi. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików, w tym cookies oznacza zgodę użytkownika na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów.

Czas przechowywania danych

 1. Dane osobowe użytkownika są przechowywane:
 2. do czasu wycofania przez niego zgody na przetwarzanie danych;
 3. do czasu załatwienia sprawy – o ile zachodzi taki przypadek;
 4. do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.
 5. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem technologii informatycznych, w tym plików cookies mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki tego typu nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

Przekazywanie danych

Dane użytkowników nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Nie przekazuje się ich także w celach marketingowych innym podmiotom.